SİVİL Haberleşme

Türkiye Telsiz ve Haberleşme Platformu

Amatör Telsizcilik ;Amatör Telsizcilik
Amatör Telsizcilik, hiçbir maddi menfaat gözetmeden sadece şahsi heves ve gayret ile telsiz tekniği
alanında bilgi alışverişini sağlayan bir uğraştır. Amatör telsizci olmak için öncelikle Amatör
Telsizcilik Belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu belgenin düzenlenmesine ilişkin usul, esas ve
ücretler Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) tarafından yürütülmektedir.KEGM tarafından düzenlenen
amatör telsizcilik sınavlarına giren ve bu sınavlardan başarılı olanlara uluslararası geçerliliği
haiz amatör telsizcilik belgeleri (A, B ve C Sınıfı) KEGM tarafından düzenlenmektedir.

KEGM’den alınmış geçerli bir Amatör Telsizcilik Belgesi olan kişiler imal etmek ya da satın almak
suretiyle edindikleri sabit,mobil/portatif amatör telsiz cihazlarını (amatör telsiz derneklerinin
kuracakları role cihazları hariç); Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında
Yönetmelik (FTM) uyarınca,Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik
Ölçütler’in 21’inci maddesinde amatör telsizcilik belge sınıflarına göre kullanımına izin verilen
frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerlerinde ve uygulama kısıtlamaları çerçevesinde olmak
kaydı ile Kurumumuzdan herhangi bir izin, frekans tahsisi ve ruhsatname almaksızın kullanabilirler.

Söz konusu muafiyet; yetkilendirme, spektrumun izlenmesi ve denetimi,
piyasa gözetimi ve denetimi, haberleşmenin ve kişisel verilerin gizliliği dâhil olmak üzere ilgili
mevzuatta yer alan diğer yükümlülüklerden herhangi bir muafiyet sağlamaz ve söz konusu yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmez.

5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK), “Telsiz kurma ve kullanma izni,
telsiz ruhsatnamesi ve kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 37’nci maddesi kapsamında hazırlanan
Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında,
BTK Bölge Müdürlükleri tarafından, amatör telsiz derneklerince kurulacak role cihazları için
VHF/UHF frekans bandlarından uygun frekans tahsis edilerek söz konusu cihazlar için
ruhsat ve kullanma izni verilmektedir.
Yukarıda belirtilen düzenlemelere aykırı davrananlara yönelik olarak EHK’nın 63’üncü maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

TELSİZCİLİK HAKKINDA

Hayatı TELSİZ olanlar için ipuçları nasıl olur dedim ve başladım yazmaya eğer bu yazılar biterse demekki bu iş'de bitti, birileri diyecek ki , hayal görüyorsun...!! doğru olabilir Hayal görmek için zaman ister

Sayfa başı