SİVİL Haberleşme

Türkiye Telsiz ve Haberleşme Platformu

Mevzuatlar'dan bahsedelim ;


Mevzuatlar ve uygulamalar ;

Aşağıdaki bilgiler ALINTIDIR, Resmî Gazete Tarihi: 21.07.2000
Resmî Gazete Sayısı: 24116


Haberleşme
Madde 15 — Birliklerde afet haberlerinin alınması, ilgililere ulaştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla 24 saat esasına göre çalışan bir haber merkezi oluşturulur. Haber merkezi ihtiyaç duyulan haberleşme araç, gereç ve malzemeleri ile donatılır. Afet bölgesinde aynı nitelikte seyyar haberleşme merkezi kurulur. Haber merkezinin çalışma usul ve esasları birlik müdürlüklerince hazırlanacak ve Genel Müdürlükçe onaylanacak bir talimatla belirlenir.
Koordinasyon
Madde 16 — Birliklerin tatbikat ve görev amaçlı intikallerinde, intikal edilen ilin imkanlarından mülki idare amirlerinin koordinatörlüğünde yararlanılır. Arama ve kurtarma amacıyla afet bölgesine yurtiçi ve yurtdışından gelen ekiplerin koordinasyonu kriz merkezi başkanının (mülki idare amiri) gözetiminde sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlerince sağlanır.
İşbirliği
Madde 17 — Sivil savunma müdürlükleri ile askeri makamlar, belediye itfaiye teşkilatı, il sağlık müdürlükleri bünyesindeki 112 acil sağlık hizmetleri birimi, kamu ve özel kuruluşlara ait kurtarma ve yardım ekipleri ile Kızılay ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon mülki idare amirleri tarafından sağlanır.

ŞİMDİ BURADA NE EKSİK... ?


Haczedilmezlik ve haberleşme hizmetlerinin sürekliliği


ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarası : 5809
Kabul Tarihi : 5/11/2008
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/11/2008
Sayı: 27050 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5
Cilt : 48
MADDE 34 –
(1) Elektronik haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen frekans, numara ve hat kullanımı ile internet alan adları gibi intifa ve kullanım hakları ile işletmecilerin yetkilendirmeleri hiçbir şekilde haczedilemez.
(2) Genel güvenlik ve asayişe yönelik haberleşmelerden kapsamı Kurum tarafından belirlenmiş olanlar her ne sebeple olursa olsun kesintiye uğratılamaz.
(3) Elektronik haberleşme alt yapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuatı uyarınca Kurum, Bakanlık veya diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadıkça, elektronik haberleşmenin aksamasına neden olacak biçimde müdahalelerde bulunulamaz.

TELSİZCİLİK HAKKINDA

Hayatı TELSİZ olanlar için ipuçları nasıl olur dedim ve başladım yazmaya eğer bu yazılar biterse demekki bu iş'de bitti, birileri diyecek ki , hayal görüyorsun...!! doğru olabilir Hayal görmek için zaman ister

Sayfa başı